Curriculum EVALI และผลต่อสุขภาพ (Health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า

ศจย คอร์สออนไลน์
Last Update กรกฎาคม 4, 2022
30 already enrolled

About This Course

จากข้อวิตกกังวล ที่ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้ระบุว่าอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนักเรียน (อายุ 13-15 ปี) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 8.1 ในปี 2564 รวมทั้งผลพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกือบครึ่งยังมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาไม่ถูกต้อง
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้นำความรู้จากการอบรมเครือข่ายนักวิจัยเรื่อง EVALI และผลต่อสุขภาพ (Health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้าในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และ National Surveillance Survey of Health Effect of E-cigarette ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 มาจัดเป็นความรู้ E-learning เรื่อง “พิษภัยและผลต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนในวงกว้างต่อไป

Learning Objectives

หากท่านเข้าอบรมจนจบหลักสูตรนี้ สามารถดำเนินการทำเรื่องขอรับทุนเพื่องานวิจัยกับทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบได้เลยค่ะ

Curriculum

5 Lessons2h 23m

ประเมินผู้เรียนก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

Curriculum EVALI และผลต่อสุขภาพ (Health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า

ประเมินผู้เรียน เรียนผ่าน 60% รับ Certificates และ “สามารถนำไปเสนอขอทุนวิจัยจาก ศจย.”

ประเมินผู้เรียนหลังเรียน

มีข้อตกลงที่ต้องทำประเมินผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ ภายใน 2 ครั้งเท่านั้น
Health-impact
Free
Duration 2.4 hours
Lectures
5 lectures

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • วิดีโอ

ประกาศ ! เนื่องจากมีรายงานจาก users หลายท่านแจ้งเข้ามาว่า "ไม่สามารถเข้ารับชมสื่อวิดิโอ" เพื่อเรียนแต่ละบทได้

 ทั้งนี้จากการสังเกต users ที่แจ้งปัญหานั้น “กำลังใช้งาน Network ภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภาครัฐ” อยู่ การแก้ไข / แนะนำคือ “หากเป็นไปได้ให้ใช้งาน Network อื่นจากข้างต้น เช่น จากที่บ้าน หรือหากอยู่ที่มหาวิทยาลัย สามารถปล่อย Hot spot wifi จากมือถือได้เช่นกัน” แจ้งเพื่อทราบทุกๆ ท่านค่ะ