Curriculum EVALI : VAPE or Health Now or Never

ศจย คอร์สออนไลน์
Last Update March 22, 2022
54 already enrolled

About This Course

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตั้งใจที่จะกระจายข้อมูลความรู้เรื่องพิษภัยของยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์บนเว็ปไซด์ให้กับประชาชนไทยโดยไม่คิดมูลค่า ความรู้ที่จะนำมาให้เรียนรู้นั้นเกิดจากการจัดการอบรมเรื่อง EVALI และ การอบรมผลกระทบสุขภาพ (health impact) ของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 และ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อเตือนภัยร้ายที่แฝงมากับความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ดูโก้เก๋สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่นี้
การสร้างความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่จะเกิดจากสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในหมู่ประชาชน ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา เพราะมีผู้บริหารระดับสูงในคณะรัฐบาลบางท่านได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากผู้ส่งเสริมบุหรี่ไฟฟ้าจนเกิดการเคลื่อนไหวที่จะปลดล็อคบุหรี่ไฟฟ้าจากสินค้าที่ถูกห้ามนำเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ ศจย. เล็งเห็นว่าการกระจายความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้
ทีมงาน ศจย หวังใจว่าประชาชนไทยจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเป็นกลาง เพื่อนำไปพิจารณาเพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยร้ายรู้แบบใหม่นี้ไม่ให้ออกมาเป็นสินค้าปกติที่ถูกกฎหมาย บุหรี่ไฟฟ้าจะได้ไม่สามารถใช้หรือจำหน่ายได้อย่างสะดวก ลดการถูกมอมเมาในหมู่เยาวชนและยับยั้งการลองไปเสพบุหรี่ไฟฟ้าที่มีฤทธิ์เสพติดสูงและมีอันตรายต่อสุขภาพรวดเร็วกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมในโรคใหม่คือ EVALI ซึ่งถือว่าเป็นโรคปอดอักเสบชนิดร้ายแรงจนสามารถให้คนหนุ่มคนสาวเสียชีวิตได้
ขอขอบคุณทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เร่งมือในการนำความรู้นี้มาปรากฏบนเว็ปไซด์ของ ศจย.เรา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในช่วงสำคัญของประวัติศาสตร์การควบคุมยาสูบในประเทศไทยนี้

Learning Objectives

หากท่านเข้าอบรมจนจบหลักสูตรนี้ มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจาก ศจย. ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติและการสนับสนุนทุนระดับนานาชาติ (รายละเอียดตามข้อตกลง ศจย.)

Curriculum

12 Lessons8h 26m

ประเมินผู้เรียนก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน VAPE or Health Now or Never

Curriculum EVALI : VAPE or Health Now or Never

ประเมินผู้เรียนหลังเรียน