เกี่ยวกับโครงการ

Educational Program "EVALI and Health Impact from Electronic Cigarette"

2020-2021

โครงการฝึกอบรม เรื่อง EVALI และผลต่อสุขภาพ (health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า

สารจากผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์

โครงการ การจัดการความรู้และประเมินผลการอบรมเรื่อง EVALI และผลต่อสุขภาพ (health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้การกำกับของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการให้ข้อมูลความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งในยุคปัจจุบันรูปแบบการเรียนรู้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่าย โดยโครงการฯ มีแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพิษภัยและผลต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์ในรูปแบบ “E-Learning” ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาที่น่าสนใจต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักโดยการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ คำแนะนำ และแนวทางการดูแลรักษาเพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าและผลทางสุขภาพ ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องต่อไป โครงการ การจัดการความรู้และประเมินผลการอบรมเรื่อง EVALI และผลต่อสุขภาพ (health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า จึงมีความประสงค์ให้มีการจัดทำหลักสูตรการเรียนทางไกลโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนารายวิชา ต้องการให้นักวิจัย นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ ด้านการควบคุมยาสูบและบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาองค์ความรู้ได้ซึ่งเป็นการเรียนออนไลน์ สะดวกต่อการเข้าเรียนได้ ทุกที่และทุกเวลา
ในประเทศไทยการสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ยังไม่สามารถควบคุมการขาย/ซื้อ ในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ดีพอ โดยเฉพาะยังหาซื้อได้ง่ายตามออนไลน์ ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงเรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงไม่ทราบเรื่องกฎหมายควบคุม แม้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายห้ามการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามมีการลักลอบค้าขายกันในตลาดมืด และทาง online ปัจจุบันความชุกของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประชากรไทย ยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัด แต่มีการสูบในประชากรจำนวนหนึ่ง สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ รายงานว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากเอกสารทางวิทยาศาสตร์และหลายคนขาดความรู้ที่เพียงพอ
จากความรุนแรงของอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้ารวมกันกับการขาดความรู้และตระหนักของแพทย์ทำให้มีรายงานภาวะ EVALI และ health effect ต่ำกว่าความเป็นจริง การติดตามเฝ้าระวังปัญหาผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง อันเนื่องมาจาก

  1. บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อมูลด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้ายังมีน้อย ดังนั้นการเฝ้าระวังติดตามจะทำให้มีข้อมูลผลกระทบมากขึ้น
  2. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับผลเสียของบุหรี่ไฟฟ้า การมีข้อมูลมากขึ้นจะทำให้เราสามารถสร้างความตระหนักและหามาตรการในการควบคุมป้องกัน
  3. ทำให้ทราบลักษณะของผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการหามาตรการป้องกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  4. ทำให้ทราบขนาดปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อการประเมินมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบไฟฟ้าเหล่านี้ การเฝ้าระวังนี้สามารถเริ่มต้นได้จากการติดตามผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจที่ป่วยมาโรงพยาบาล นอกจากนี้ระบบเฝ้าระวังจะทำให้มีฐานข้อมูลผู้ป่วยทำให้สามารถติดตามผู้ป่วยระยะยาว ทำให้ทราบถึงผลระยะยาวของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และสามารถนำมาศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อได้องค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป
ผศ.ดร.นพ.วิชช์-เกษมทรัพย์.jpg

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

หลักสูตร EVALI and Health Impact from Electronic Cigarette

สาระสำคัญ

ในประเทศไทยการสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ยังไม่สามารถควบคุมการขาย/ซื้อ ในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ดีพอ โดยเฉพาะยังหาซื้อได้ง่ายตามออนไลน์ ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงเรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงไม่ทราบเรื่องกฎหมายควบคุม แม้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายห้ามการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามมีการลักลอบค้าขายกันในตลาดมืด และทาง online ปัจจุบันความชุกของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประชากรไทย ยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัด แต่มีการสูบในประชากรจำนวนหนึ่ง สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ รายงานว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากเอกสารทางวิทยาศาสตร์และหลายคนขาดความรู้ที่เพียงพอ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบจึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นโดยใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า e-learning เป็นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บรรจุเนื้อหาการควบคุมยาสูบ เพื่อสร้างความตระหนักโดยการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ คำแนะนำ และแนวทางการดูแลรักษาเพื่อให้ความรู้แก่ซึ่ง จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงบุคลากรที่ทำงานการควบคุมยาสูบ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป เพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าและผลทางสุขภาพ ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ
  2. เพื่อรวบรวมเครือข่ายนักวิจัยเพื่อการทำงานควบคุมยาสูบ
  3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าต่อผู้ที่สนใจ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
TRC e-learning เรื่อง EVALI and Health Impact from Electronic Cigarette รายวิชาจำนวน 17 บทเรียน และบทนำ 1 บท พร้อมด้วยทดสอบหลังเรียนในระบบคอร์สออนไลน์ สนับสนุนโดย “Chula MOOC

อาจารย์ในหลักสูตร

เปิดให้เข้าเรียน เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2565
เกณฑ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่เข้าเรียนในระบบออนไลน์หลักสูตรหลักสูตร EVALI and Health Impact from Electronic Cigarette ครบ 80% (เรียนย้อนหลังได้) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ การเข้าเรียนสม่ำเสมอร้อยละ 75 และการทำแบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ 25
สิทธิ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตรกำหนด จะได้รับใบผ่านการอบรมหลักสูตร EVALI and Health Impact from Electronic Cigarette
งบประมาณ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการฝึกอบรม เรื่อง EVALI และผลต่อสุขภาพ (health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า ปี 2563 – 2564

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • เกิดบุคลากรที่มีองค์ความรู้พื้นฐานด้านการควบคุมยาสูบต่อยอดสู่การทำวิจัย
  • เกิดแหล่งความรู้วิชาการควบคุมยาสูบเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา

EVALI Vape or Health: Now or Never

E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury