รู้จักผู้บริหาร

รู้จักผู้บริหาร

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตั้งใจที่จะกระจายข้อมูลความรู้เรื่องพิษภัยของยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์บนเว็ปไซด์ให้กับประชาชนไทยโดยไม่คิดมูลค่า ความรู้ที่จะนำมาให้เรียนรู้นั้นเกิดจากการจัดการอบรมเรื่อง EVALI และ การอบรมผลกระทบสุขภาพ (health impact) ของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 และ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อเตือนภัยร้ายที่แฝงมากับความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ดูโก้เก๋สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่นี้
การสร้างความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่จะเกิดจากสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในหมู่ประชาชน ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา เพราะมีผู้บริหารระดับสูงในคณะรัฐบาลบางท่านได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากผู้ส่งเสริมบุหรี่ไฟฟ้าจนเกิดการเคลื่อนไหวที่จะปลดล็อคบุหรี่ไฟฟ้าจากสินค้าที่ถูกห้ามนำเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ ศจย. เล็งเห็นว่าการกระจายความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้
ทีมงาน ศจย หวังใจว่าประชาชนไทยจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเป็นกลาง เพื่อนำไปพิจารณาเพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยร้ายรู้แบบใหม่นี้ไม่ให้ออกมาเป็นสินค้าปกติที่ถูกกฎหมาย บุหรี่ไฟฟ้าจะได้ไม่สามารถใช้หรือจำหน่ายได้อย่างสะดวก ลดการถูกมอมเมาในหมู่เยาวชนและยับยั้งการลองไปเสพบุหรี่ไฟฟ้าที่มีฤทธิ์เสพติดสูงและมีอันตรายต่อสุขภาพรวดเร็วกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมในโรคใหม่คือ EVALI ซึ่งถือว่าเป็นโรคปอดอักเสบชนิดร้ายแรงจนสามารถให้คนหนุ่มคนสาวเสียชีวิตได้
ขอขอบคุณทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เร่งมือในการนำความรู้นี้มาปรากฏบนเว็ปไซด์ของ ศจย.เรา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในช่วงสำคัญของประวัติศาสตร์การควบคุมยาสูบในประเทศไทยนี้

จากข้อวิตกกังวล ที่ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้ระบุว่าอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนักเรียน (อายุ 13-15 ปี) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 8.1 ในปี 2564 รวมทั้งผลพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกือบครึ่งยังมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาไม่ถูกต้อง
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้นำความรู้จากการอบรมเครือข่ายนักวิจัยเรื่อง EVALI และผลต่อสุขภาพ (Healt impact) ของบุหรี่ไฟฟ้าในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และ National Surveillance Survey of Health Effect of E-cigarette ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 มาจัดเป็นความรู้ E-learning เรื่อง “พิษภัยและผลต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนในวงกว้างต่อไป

ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์

ผู้จัดการโครงการการจัดการความรู้และประเมินผลการอบรม เรื่อง EVALI และผลต่อสุขภาพ (health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า