คอร์สออนไลน์ ศจย Courses

Most popular
Trending

All คอร์สออนไลน์ ศจย Courses

We found 1 course available for you
See
Free

Curriculum EVALI : VAPE or Health Now or Never

12 Lessons
8.4 hours
All Levels

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตั้งใจที่จะกระจายข้อมูลความรู้เรื่องพิษภัยของยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์บนเว็ปไซด์ให้กับประชาชนไทยโดยไม่คิดมูลค่า ความรู้ที่จะนำมาให้เรียนรู้นั้นเกิดจากการจัดการอบรมเรื่อง …

What you'll learn
หากท่านเข้าอบรมจนจบหลักสูตรนี้ มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจาก ศจย. ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติและการสนับสนุนทุนระดับนานาชาติ (รายละเอียดตามข้อตกลง ศจย.)